Tietosuojaseloste

Laatimispvm: 09/2023

1. Rekisterinpitäjä

NORR3 Oy
info(at)norr3.fi

2. Tietosuojaselosteesta vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Ujainen
puh. 046 8100 118

3. Rekisterin nimi

NØRR3 asiakas-CRM.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Oikeutettu Etu: Asiakassuhteiden hoitaminen
  • Henkilön suostumus: Markkinointihakemiston ylläpito
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Oikeutettu etu: alaan liittyvän tiedon ja osaamisen edistäminen
  • Oikeutettu etu: alaan liittyvä vaikuttaminen ja edunvalvonta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. mediaan ja viranomaistahoihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja

  • NORR3:n asiakkaista ja näiden päättäjistä
  • Uutiskirjeen tilaajatietoja
  • Tietoa potentiaalisista asiakkaista sekä näiden päättäjistä
  • Yhteistyökumppanikontakteja: mediayritykset, kumppaniyritykset sekä näiden henkilöstö

Rekisteriin on kerätty seuraavia tietoja henkilöistä:

Nimi, titteli ja vastuualueet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, uutiskirjetilaukset sekä muut asiakassuhteeseen ja ostettuihin tai potentiaalisiin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, mediarekistereistä, ilmoittautumisista, koulutusten ja palveluiden tuottamiseen osallistuvilta yhteistyökumppaneilta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi päivityksessä hyödynnetään kaupallisia palveluita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa postittavalle yritykselle tai muulle palvelun tekniselle toteuttajalle tämän suorittaessa NØRR3:n toimeksiantoa. Tietoja luovutetaan tarra- ja paperitulosteina sekä sähköisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko puolelle

NØRR3 ei luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilöiden lupaa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietokanta sijaitsee NØRR3:n CRM-järjestelmässä, jonne  pääsevät vain NØRR3:n henkilökunta henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla.

Tietoja päivitetään asiakassuhteen sitä vaatiessa tai myyntitilanteessa. Tietoja voidaan päivittää myös laittamalla viestiä info(at)norr3.fi osoitteeseen tai rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle.

10. Tarkastus-oikeus

Omat tiedot voi tilata lähettämällä sähköpostitse pyyntö osoitteeseen [email protected]. Pyynnössä tulee ilmetä pyytäjän etunimi, sukunimi, yritys, sähköpostiosoite josta kysymys sekä puhelinnumero.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti NØRR3:lle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).